Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2994415

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 października 2018 r.
IV SA/Wa 2313/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Milewska-Karczewska.

Sędziowie WSA: Anna Sękowska, Wanda Zielińska-Baran (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 października 2018 r. sprawy ze skargi T. K. i M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lipca 2017 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.