IV SA/Wa 2249/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807024

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lutego 2016 r. IV SA/Wa 2249/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. T. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) sierpnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania o nadanie statusu uchodźcy postanawia: podjąć postępowanie sądowoadministracyjne

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.