Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1768542

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 lipca 2015 r.
IV SA/Wa 2248/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Karolina Kisielewicz-Malec po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata M. S. o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi K. M. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) września 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania polskiego dokumentu podroży dla cudzoziemca postanawia: - przyznać adw. M. S. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 120 zł. (słownie: sto dwadzieścia złotych) tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 27,60 zł. (słownie: dwadzieścia siedem złotych 60/100) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie faktyczne

Referendarz sądowy postanowieniem z dnia 13 stycznia 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 2248/14 przyznał skarżącemu K. M. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowił dla skarżącego adwokata w sprawie z jego skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) września 2014 r. nr (...).

Okręgowa Rada Adwokacka w (...) pełnomocnikiem strony wyznaczyła adw. M. S.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 7 maja 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 2248/14 oddalił skargę K. M. na powołaną decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Referendarz sądowy postanowieniem z 8 maja 2015 r. przyznał adwokatowi M. S. kwotę 240 zł tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz kwotę 55,20 zł stanowiącą 23% podatku od towarów i usług.

Wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką w (...) pełnomocnik skarżącego w piśmie z dnia 8 maja 2015 r. zwrócił się o sporządzenie uzasadnienia powołanego wyroku. Odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczono mu w dniu 27 maja 2015 r.

W piśmie z dnia 25 czerwca 2015 r. pełnomocnik poinformował o sporządzeniu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 21 stycznia 2015 r., wskazując zarazem, że opinię tę przekazał skarżącemu. Jednocześnie pełnomocnik zwrócił się o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu i oświadczył, że koszty tej pomocy nie zostały zapłacone w całości ani w części.

Według § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461), stawka minimalna wynosi w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia nie jest należność pieniężna bądź decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego - 240 zł. Stosownie zaś do § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, w drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej stawka minimalna wynosi 50% wskazanej wyżej kwoty, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

W niniejszej sprawie pomoc prawna z urzędu, o przyznanie kosztów której zwrócił się wyznaczony adwokat, sprowadzała się do sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 maja 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 2248/14. Pełnomocnik powinien zatem otrzymać wynagrodzenie według stawki określonej w § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b powołanego rozporządzenia. Ponieważ adw. M. S. prowadził sprawę przed wydaniem orzeczenia przez Sąd pierwszej instancji, opłata wynosi 50% stawki minimalnej określonej w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia.

Stosownie do § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłata ulega podwyższeniu o stawkę podatku od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 250 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.