Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1098394

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 marca 2011 r.
IV SA/Wa 2173/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Marian Wolanin.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. D. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. D. i S. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) września 2010 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: - odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący M. D. i S. D. w dniu (...) października 2010 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem organu skargę z dnia (...) października 2010 r. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) września 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, postanowieniem z dnia (...) grudnia 2010 r., doręczonym skarżącym w dniu (...) stycznia 2011 r., odrzucił przedmiotową skargę jako wniesioną z uchybieniem terminu, o którym mowa w art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.- zwanej dalej p.p.s.a.).

Skarżąca M. D. pismem procesowym (nadanym w urzędzie pocztowym w dniu (...) lutego 2011 r.) - przekazanym przez organ do Sądu przy piśmie z dnia (...) lutego 2010 r. złożyła skargę wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej złożenia. We wniosku skarżąca wskazała, iż współskarżący S. D. dopiero w dniu (...) stycznia 2011 r. przekazał jej postanowienie z dnia (...) grudnia 2010 r. o odrzuceniu ich skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 87 § 1 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

W niniejszej sprawie należy przyjąć wbrew twierdzeniom M. D., iż przyczyna uchybienia terminowi do wniesienia skargi ustała najpóźniej w dniu doręczenia skarżącej postanowienia Sądu z dnia (...) grudnia 2010 r. o odrzuceniu skargi, a nie w dniu (...) stycznia 2011 r. tj. w dniu przekazania jej przez S. D. ww. postanowienia. Przedmiotowe postanowienie zostało doręczone na adres wskazany w skardze i skutecznie doręczone dorosłemu domownikowi tj. S. D. W myśli art. 72 § 1 p.p.s.a. jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było - administracji domu lub dozorcy, jeżeli osoby te nie mają sprzecznych interesów w sprawie i podjęły się oddania mu pisma.

Doręczenie takie opiera się na domniemaniu, że pismo dotarło do rąk adresata i że w ten sposób doręczenie zostało dokonane prawidłowo. Bez znaczenia zatem dla skuteczności doręczenia postanowienia Sądu pozostaje twierdzenie skarżącej, iż o postanowieniu o odrzuceniu skargi dowiedziała się dopiero w dniu (...) stycznia 2011 r. W związku z powyższym, wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi został złożony z uchybieniem siedmiodniowego terminu do jego wniesienia. Jak wynika bowiem ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, postanowienie Sądu o odrzuceniu skargi zostało doręczone stronie skarżącej w dniu (...) stycznia 2011 r., natomiast przedmiotowy wniosek został nadany przez skarżącą w urzędzie pocztowym dopiero w dniu (...) lutego 2011 r.

W tym stanie rzeczy wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi należało uznać za spóźniony.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 88 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.