Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2092536

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 marca 2016 r.
IV SA/Wa 216/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: - Karolina Kisielewicz-Malec po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. T. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi R. T. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2015 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia: 1) zwolnić skarżącego od kosztów sądowych w całości, 2) ustanowić dla skarżącego adwokata, o którego wyznaczenie zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w (...).

Uzasadnienie faktyczne

R. T. złożył na urzędowym formularzu PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Z wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz dokumentów przedstawionych przez skarżącego wynika, że przebywa on w Zakładzie Karnym w (...), nie pracuje, nie posiada środków finansowych do dyspozycji ani żadnego majątku.

Stwierdzono, co następuje:

Wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy zasługuje na uwzględnienie.

Skarżący z uwagi na swoją sytuację osobistą związaną z odbywaniem kary pozbawienia wolności, a także majątkową (brak majątku) oraz dochodową (brak dochodu) nie ma obiektywnej możliwości poniesienia kosztów związanych z przedmiotową sprawą. W związku z tym trzeba przyjąć, że wykazał on, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Z przedstawionych powodów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 powołanej ustawy, postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.