Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2092532

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2016 r.
IV SA/Wa 2143/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Monika Stępkowska-Bigiej po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat A. P. o przyznanie wynagrodzenia za udzielenie pomocy prawnej z urzędu w sprawie ze skargi M. T. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) lipca 2013 r., nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy postanawia: odmówić przyznania wynagrodzenia z tytułu udzielonej z urzędu pomocy prawnej

Uzasadnienie faktyczne

Referendarz sądowy postanowieniem z dnia 3 października 2013 r. zwolnił M. T. (dalej: "skarżącą") od kosztów sądowych oraz ustanowił dla niej adwokata.

Pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącej Okręgowa Rada Adwokacka w (...) wyznaczyła adwokat A. P.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 26 lutego 2016 r., oddalił skargę oraz przyznał pełnomocnikowi z urzędu w niniejszej sprawie stosowne wynagrodzenie.

W dniu 24 kwietnia 2014 r. wyznaczony pełnomocnik z urzędu wniósł w imieniu skarżącego skargę kasacyjną od ww. orzeczenia. W piśmie tym zawarł również wniosek o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu w postępowaniu wywołanym skargą kasacyjną, zgodnie z normami przepisanymi.

Jak wynika z protokołu z rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym z dnia 23 lutego 2016 r. pełnomocnik skarżącego stawiła się na rozprawie i złożyła wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył co następuje:

Zgodnie z art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) wyznaczony profesjonalny pełnomocnik otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

W świetle § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461), który ma zastosowanie w niniejszej sprawie w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1801), wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części.

Z treści tych przepisów wynika, że aby Skarb Państwa mógł wypłacić wynagrodzenie wyznaczonemu z urzędu pełnomocnikowi, konieczne jest złożenie oświadczenia, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części, co pozwala w istocie określić wysokość tego wynagrodzenia.

Zdaniem referendarza sądowego brak oświadczenia w przedstawionym brzmieniu nie stanowi uchybienia formalnego, które można uzupełnić na wezwanie w trybie art. 49 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Oświadczenie że opłaty z tytułu udzielenia pomocy prawnej nie zostały wypłacone w całości lub w części, jest bowiem nieodzownym elementem wniosku o przyznanie kosztów, stanowiącym przesłankę do przyjęcia, że praca pełnomocnika nie została wynagrodzona. Pozwala to określić zakres, w jakim wynagrodzenie musi zostać pokryte przez Skarb Państwa (por. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2010 r., art. 250, teza 8, też T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011, art. 250, teza 7 a także postanowienia NSA z 21 czerwca 2006 r., II FSK 862/05, z 3 października 2007 r., I OZ 704/07, z 20 sierpnia 2008 r., I OZ 603/08, z 28 sierpnia 2008 r., I OZ 615/08, czy z 8 grudnia 2009 r., II GZ 273/09).

Brak takiego oświadczenia wywołuje skutek w postaci utraty prawa do wynagrodzenia.

W rozpatrywanej sprawie, jak wynika z treści skargi kasacyjnej zawierającej wniosek o przyznanie wynagrodzenia oraz z protokołu z rozprawy z dnia 23 lutego 2016 r. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, pełnomocnik nie złożył takiego oświadczenia.

Skoro zatem przedmiotowy wniosek nie zawierał wskazanego oświadczenia wymaganego przez przepis prawa, należało odmówić przyznania kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, o czym postanowiono jak w sentencji na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz art. 258 § 2 pkt 8 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.