Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1935046

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 kwietnia 2010 r.
IV SA/Wa 2133/09

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Michał Sułkowski po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi P. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) listopada 2009 r. znak: (...) w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej powoływanej również jako p.p.s.a., prawo pomocy przysługuje osobie fizycznej w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, zaś w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Stosownie natomiast do treści art. 252 § 1 p.p.s.a. osoba fizyczna, która ubiega się o przyznanie prawa pomocy, jest zobowiązana do złożenia oświadczenia dotyczącego jej stanu majątkowego oraz podania dokładnych danych o stanie rodzinnym.

Z kolei art. 255 p.p.s.a. stanowi, iż jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku okaże się niewystarczające do oceny jej stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona jest zobowiązana złożyć na wezwanie, w zakreślonym terminie, dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty źródłowe dotyczące jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego. Dopiero po otrzymaniu i zapoznaniu się z treścią takich dokumentów możliwe jest wydanie prawidłowego orzeczenia w tym zakresie.

W przedmiotowej sprawie powyższy warunek dopuszczalności przyznania prawa pomocy nie został spełniony.

P. S. zwrócił się o przyznanie prawa pomocy wnioskiem z dnia 22 lutego 2010 r.

Ponieważ w rubryce nr 4 formularza wniosku skarżący wskazał, że wnosi o zwolnienie od kosztów sądowych, a jednocześnie w uzasadnieniu wniosku podniósł, iż nie jest w stanie ponieść kosztów ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika, to mając na uwadze, że w sprawie wydano orzeczenie kończące postępowanie, pismem z dnia 9 marca 2010 r. P. S. wezwano do sprecyzowania zakresu żądania poprzez wskazanie, czy wnosi o zwolnienie od kosztów sądowych, czy też o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego lub adwokata z urzędu. Skarżącego poinformowano, że niesprecyzowanie zakresu żądania w terminie czternastu spowoduje, iż jego wniosek zostanie rozpoznany w zakresie określonym w rubryce nr 4 formularza PPF, to jest jako wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Jednocześnie wezwano skarżącego do złożenia w terminie czternastu dni dokumentów źródłowych oraz dodatkowych oświadczeń, potwierdzających jego stan majątkowy i możliwości płatnicze oraz stan rodzinny, to jest: wyciągów z rachunków bankowych, zaświadczenia wskazującego wysokość dochodów z nieruchomości rolnej, oświadczenia, czy wnioskodawca starał się o dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych, oświadczenia, czy przeciwko niemu został wystawiony tytuł wykonawczy i czy z jego majątku prowadzona jest egzekucja oraz oświadczenia, czy samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe.

Pismo z dnia 9 marca 2010 r., zawierające wezwania do sprecyzowania zakresu żądania oraz do nadesłania dokumentów źródłowych i dodatkowych oświadczeń, doręczono skarżącemu w dniu 15 marca 2010 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się na karcie nr 45 akt sprawy). Wezwania pozostają bez odpowiedzi.

W tej sytuacji, ponieważ w rubryce nr 4 formularza wniosku skarżący wskazał, że ubiega się o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, a w zakreślonym terminie nie udzielił odpowiedzi na wezwanie do wskazania, czy wnosi także o ustanowienie radcy prawnego lub adwokata, przedmiotowy wniosek należało potraktować jako żądanie przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Z kolei, ponieważ P. S., mimo wezwania wskazanym pismem z dnia 9 marca 2010 r. do złożenia w terminie 14 dni dokumentów źródłowych oraz dodatkowych oświadczeń potwierdzających jego stan majątkowy i możliwości płatnicze oraz stan rodzinny, nie złożył wymaganych dokumentów, należy stwierdzić, że skarżący nie usunął wątpliwości, jakie budziło oświadczenie zawarte w złożonym przezeń wniosku o przyznanie prawa pomocy. Tym samym nie wykazał on przesłanek określonych w art. 246 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W tej sytuacji, ponieważ brak jest podstaw prawnych do prowadzenia z urzędu postępowania w sprawie sytuacji rodzinnej i majątkowej osoby wnioskującej o przyznanie prawa pomocy, niemożliwe jest dokonanie oceny rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego P. S. W konsekwencji brak jest podstaw do przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Z tych względów, na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., należało orzec jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.