Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802832

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 listopada 2017 r.
IV SA/Wa 2125/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anita Wielopolska.

Sędziowie WSA: Katarzyna Golat (spr.), Przemysław Żmich.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2017 r. sprawy ze skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w (...) na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia (...) czerwca 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.