Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 maja 2009 r.
IV SA/Wa 2075/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Wanda Zielińska-Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku I. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej S. z dnia (...) grudnia 2007 r., nr (...) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) sierpnia 2008 r. wpłynęło do Rady Miejskiej w S. wezwanie I. Z. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta S. z dnia (...) grudnia 2007 r., nr (...) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta S. dla obszaru położonego pomiędzy ulicami (...) do (...) do (...) i do ul. (...).

Uchwałą z dnia (...) września 2008 r., nr (...), Rada Miejska S. nie uwzględniła wezwania do usunięcia naruszenia prawa. W uchwale organ zawarł pouczenie, iż skarżącej przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. Pouczenie to było błędne, ponieważ nie zawierało informacji, iż skargę do sądu wnosi się za pośrednictwem organu. Doręczenie ww. uchwały skarżącej nastąpiło dnia 1 października 2008 r.

W dniu 29 października 2008 r. skarżąca nadała w placówce pocztowej, bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na uchwałę Rady Miasta S. z dnia (...) grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta S.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, wyrażonym między innymi w postanowieniach: z dnia 30 listopada 2006 r. sygn. akt II OSK 1674/06, z dnia 10 października 2007 r. sygn. akt II OSK 1433/07, z dnia 4 października 2007 r. sygn. akt I OZ 715/07, wniesienie skargi bezpośrednio do sądu zamiast za pośrednictwem organu administracji publicznej skutkuje tym, że sąd ten powinien ją przesłać właściwemu organowi administracji publicznej celem nadania jej biegu. O zachowaniu ustawowego, trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi, decyduje wówczas data wysłania skargi przez sąd do właściwego organu.

W rozpatrywanej sprawie Sąd przesłał organowi skargę w dniu 20 listopada 2008 r. (data nadania w placówce pocztowej) a zatem uznać należało, że określony w ustawie 30 dniowy termin do wniesienia skargi został przekroczony.

Skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Jak stanowi art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn.

IV SA/Wa 2075/08

zm.) jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

W niniejszej sprawie skarżąca wniosła skargę bezpośrednio do Sądu, co skutkowało uchybieniem terminu do wniesienia skargi, na skutek błędnego pouczenia jej przez organ co do trybu wnoszenia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W związku z tym Sąd uznał, że w rozpatrywanej sprawie uchybienie terminu nastąpiło bez winy skarżącej.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 86 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzeczono jak w postanowieniu.