Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2092526

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
IV SA/Wa 207/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Groński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.S. o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skargi M.S. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) grudnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia - odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie faktyczne

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanowieniem z (...) grudnia 2015 r. nr (...) - zaskarżonym przez M.S. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w (...) z dnia (...) lipca 2015 r. (znak: (...)) dotyczącej środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wielopowierzchniowego budynku usługowo-handlowego, zajadu z drogi gminnej, parkingu, ogrodzenia, infrastruktury technicznej i sanitarnej na nieruchomościach wskazanych w tej decyzji.

M.S. wniósł skargę na postanowienie z dnia (...) grudnia 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W skardze zwarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia. Zdaniem skarżącego zaskarżone postanowienie spowoduje trudnie do odwrócenia skautki, ponieważ inwestor będzie miał możliwość ubiegania się o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych, których dotyczy decyzja organu I instancji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

W myśl zasady wyrażonej w art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej w skrócie: "p.p.s.a.") - wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Stosownie zaś do postanowień art. 61 § 3 p.p.s.a. po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Trzeba podkreślić, że wstrzymanie wykonania aktu administracyjnego lub czynności może dotyczyć tylko takich z nich, które nadają się do wykonania i wymagają tego wykonania a tym samym takich, które wywołują skutki prawne. Wykonanie aktu administracyjnego oznacza spowodowanie, sprowadzenie, w sposób dobrowolny lub w trybie przymusowym, takiego stanu rzeczywistości społecznej, który jest zgodny z treścią aktu (patrz: T. Woś "Postępowanie sądowoadministracyjne" Wyd. Prawn. Warszawa 2000 r. str. 154. Poprzez pojęcie wykonania aktu administracyjnego należy natomiast rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub doprowadzenie w trybie egzekucji do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w danym akcie (por. J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz, Warszawa 2004, str. 122).

Odnosząc te uwagi do niniejszej sprawy, sprawy należy stwierdzić, że objęte skargą postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z (...) grudnia 2015 r. odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania nie jest aktem administracyjnym noszącym znamiona wykonalności. Jak wyjaśniono powyżej problem wykonania aktu administracyjnego dotyczy jedynie aktów, na podstawie których określony podmiot uzyskuje równocześnie uprawnienie i mocą którego zostają na niego nałożone określone obowiązki, oraz aktów, na podstawie których jeden podmiot jest do czegoś zobowiązany, a drugi wyłącznie uprawniony. Cech takich nie posiada objęte skargą postanowienie.

Niezależnie od powyższego należy wyjaśnić, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w żaden sposób nie wpłynęłoby na sytuację skarżącego. Wstrzymanie wykonalności postanowienia organu odwoławczego odmawiającego przywrócenia terminu do wniesienia odwołania nie byłoby w żadnej mierze równoważne z wydaniem postanowienia o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania jak też tymczasowym pozbawieniem decyzji organu I instancji przymiotu wykonalności. Analizując uzasadnienie skargi w części odnoszącej się do wniosku o wstrzymanie wykonalności zaskarżonego aktu można odnieść wrażenie, że strona skarżąca utożsamia ewentualne wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia ze skutkami, które może wywołać wstrzymanie wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę. Powyższe zapatrywanie jest jednak niewłaściwe, bowiem tymczasowe pozbawienie na potrzeby postępowania sądowoadministracyjnego przymiotu wykonalności ostatecznej decyzji organu budowlanego może nastąpić jedynie w postępowaniu sądowoadministracyjnym mającym za przedmiot taką właśnie decyzję.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.