Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1941186

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 listopada 2015 r.
IV SA/Wa 1964/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska (spr.).

Sędziowie WSA: Krystyna Napiórkowska, Tomasz Wykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 listopada 2015 r. sprawy ze skargi P.K. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności postanowieniem z dnia (...) kwietnia 2015 r., działając na podstawie art. 134 k.p.a. po zapoznaniu się z odwołaniem P.K. od orzeczenia Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w W. z dnia (...) stycznia 2015 r. (...), stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia organ wskazał, że P.K. otrzymał orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w W. w dniu 12 lutego 2015 r., natomiast odwołanie wniósł w dniu 17 marca 2015 r., a zatem po upływie 14 dni od daty otrzymania zaskarżonego orzeczenia. Dalej wskazano, że skarżący nie złożył wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, jak również nie zostały spełnione łącznie inne przesłanki uzasadniające przywrócenie terminu.

Skargę na powyższe postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniósł P.K. Podał, że napisane odwołanie "wystawił" w jednostce Aresztu Śledczego (...) w dniu 20 lutego 2015 r., czyli w terminie 14 dni, jaki mu przysługiwał do wniesienia odwołania. W uzasadnieniu podniósł, że posiada potwierdzenie nadania korespondencji ze stemplem Aresztu Śledczego (...).

W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał swoje stanowisko zawarte w zaskarżonym postanowieniu i wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Bezsporne w sprawie jest, że skarżącemu doręczono orzeczenie organu I instancji w dniu 12 lutego 2015 r., co wynika z potwierdzenia odbioru przesyłki. Jako okoliczność bezsporną jest także fakt złożenia odwołania za pomocą listu poleconego nadanego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. Nastąpiło to w dniu - jak wynika ze stempla pocztowego - 12 marca 2015 r. za pośrednictwem Aresztu Śledczego (...). Tymczasem skarżący twierdzi, że przekazał odwołanie już w dniu 20 lutego 2015 r. do administracji aresztu śledczego, w którym obecnie przebywa.

Jak stanowi art. 57 § 5 pkt 6 k.p.a. termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego. W ustalonym stanie faktycznym organ odwoławczy miał obowiązek zbadać i ustalić w jakim dniu odwołanie zostało złożone w administracji aresztu śledczego, nie zaś nadane w polskiej placówce pocztowej. Co prawda areszt śledczy nie jest zakładem karnym, ale nie ma przeszkód, aby przepisy odnoszące się do zakładów stosować do aresztów śledczych. Doszło tym samym do naruszenia art. 77 § 1 k.p.a. w zw. z art. 57 § 5 pkt 6 k.p.a poprzez niezastosowanie ostatnio przywołanego przepisu. Ponownie badając zachowanie terminu do wniesienia odwołania przez skarżącego organ odwoławczy ustali datę złożenia odwołania w administracji Aresztu Śledczego (...). Ta data bowiem decyduje o tym, czy odwołanie zostało wniesione z zachowaniem terminu, czy jego uchybieniem.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. Sąd orzekł jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.