Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106727

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2012 r.
IV SA/Wa 1964/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Marian Wolanin.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) października 2011 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący M. O. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) października 2011 r., nr (...) utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w G. nr (...) z dnia (...) stycznia 2011 r. orzekającej o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr ew. (...) położonej we wsi D., gmina G.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221 poz. 2193) w związku z art. 233 oraz 219 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej w skrócie: p.p.s.a., skarga wniesiona w niniejszej sprawie podlega opłacie sądowej (wpisowi) w wysokości 500 (pięćset) złotych, którą skarżący winny był uiścić przy wniesieniu skargi.

Zgodnie natomiast z art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a nadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Z powodu nieuzupełnienia tych warunków formalnych pismo nie może otrzymać prawidłowego biegu.

Wobec tego, iż skarżący nie opłacił wpisu sądowego wraz z wniesieniem skargi oraz nie dołączył odpisów skargi, Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia należnego wpisu sądowego oraz do usunięcia braku formalnego skargi poprzez nadesłanie jej odpisów - w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika z akt sprawy wezwania Sądu zostały doręczone skarżącemu w dniu 20 grudnia 2011 r. (zwrotne potwierdzenie w aktach sprawy - karta nr 36 i 37). Pozostały one jednak bez odpowiedzi. Wobec tego, iż skarżący nie uiścił wpisu sądowego od skargi oraz nie usunął jej braku formalnego poprzez złożenie odpisów skargi w zakreślonym przez Sąd terminie (termin upłynął w dniu 27 grudnia 2011 r.), skargę należało odrzucić.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.