Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2875458

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 listopada 2013 r.
IV SA/Wa 1961/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Falkiewicz-Kluj (spr.).

Sędziowie WSA: Alina Balicka, Anna Szymańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2013 r. sprawy ze skargi A. T. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) kwietnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.