Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446116

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 maja 2013 r.
IV SA/Wa 194/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 maja 2013 r. wniosku A. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) listopada 2012 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

A. P. wniósł do Sądu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) listopada 2012 r. o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy G. z dnia (...) lipca 2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz z infrastrukturą oraz budynkiem rozdzielni na działce ew. nr (...) w P. w gminie G., a następnie wniósł o zwolnienie go od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2013 r. referendarz sądowy WSA w Warszawie odmówił przyznania prawa pomocy.

Wnioskodawca wniósł sprzeciw od powyższego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 247 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a., prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi.

Oczywista bezzasadność skargi zachodzi, gdy przepisy prawa jasno i jednoznacznie, bez konieczności dokonywania głębszej analizy prawnej, wykluczają możliwość uznania żądania skarżącego.

W ocenie Sądu skarga jest oczywiście bezzasadna.

Oczywista bezzasadność skargi polega na niedopuszczalności skargi, gdyż skarżący nie wniósł w postępowaniu administracyjnym przewidzianego przez ustawę środka zaskarżenia, tj. wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) listopada 2012 r. (art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego; Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Zgodnie z art. 52 § 1 p.p.s.a. skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Według zaś art. 52 § 2 p.p.s.a. przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, w tym m.in. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Reasumując: w ocenie Sądu skarga jest oczywiście bezzasadna, gdyż skarżący nie wniósł uprzednio wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W tej sytuacji prawo pomocy, nawet jeżeli zachodzą ku temu przesłanki związane z trudną sytuacją materialną strony, nie przysługuje (art. 247 p.p.s.a.).

Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 254 § 1 i art. 247 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.