Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106726

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 stycznia 2012 r.
IV SA/Wa 1935/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Czerwiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. W. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi M. W. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa (...) z dnia (...) września 2011 r. znak: (...) ((...)) w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów postanawia-odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze z dnia 31 października 2011 r. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa (...) z dnia (...) września 2011 r. znak: (...) ((...)) w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów M. W. zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadniając przedmiotowe żądanie skarżący, po pierwsze podniósł, że wykonanie zaskarżonej decyzji byłoby utrudnione, bowiem jako ogólna i blankietowa do wykonania nie jest możliwa. Po drugie wskazał, że nie wyłączono działki nr (...), choć organ przyznaje, że jest ona własnością E. W. Po trzecie, stwierdził, że skomplikowany charakter sprawy nie pozawala na jednoznaczną ocenę tego, co miało być wykonane.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej powoływanej również jako p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Natomiast w myśl art. 61 § 3 tej ustawy, po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności ma zastosowanie wyłącznie do takich aktów administracyjnych, które podlegają wykonaniu. Z kolei wykonanie aktu administracyjnego oznacza spowodowanie, sprowadzenie, w sposób dobrowolny lub w trybie przymusowym, takiego stanu w rzeczywistości społecznej, który jest zgodny z treścią aktu (por. T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Wydawnictwo Prawnicze Lexis.Nexis. Warszawa 2005 r., s. 295).

Zaskarżona decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa (...) aktualizuje operat ewidencji gruntów poprzez wprowadzenie zmiany polegającej na ujawnieniu w ewidencji gruntów danych wynikających z aktu notarialnego.

Decyzje dotyczące zmian w ewidencji gruntów są decyzjami podlegającymi wykonaniu, które polega na dokonaniu czynności materialno-technicznej - zmianie wpisu w ewidencji. Wykonanie tego typu decyzji może zostać więc wstrzymane (zob. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2007 r. sygn. akt I OZ 26/07. Niepublikowane).

Z treści powołanego wyżej art. 61 § 3 p.p.s.a. wynika, iż to strona, która żąda "ochrony tymczasowej" jest zobowiązana do wskazania przesłanek jej zastosowania. Oczywiście, na etapie rozpoznawania wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji Sąd powinien wziąć pod rozwagę wszelkie okoliczności, jednak przyjęcie takiego poglądu nie może prowadzić do całkowitego zwolnienia strony z podania jakichkolwiek przyczyn mających uzasadniać wstrzymanie wykonania i w konsekwencji do przerzucania w całości ciężaru wskazania tych przesłanek na sąd administracyjny.

Analizowany przepis zawiera tylko dwie przesłanki warunkujące wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia, mianowicie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Katalog tych przesłanek jest więc zamknięty. Na etapie rozpoznania wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji, Sąd nie bada zasadności samej skargi.

Tymczasem w przedmiotowym wniosku skarżący upatruje podstaw wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w tkwiących w niej - jego zdaniem - wadach. Wskazuje mianowicie, że decyzja ta jest ogólna i blankietowa oraz twierdzi, że wady te oraz skomplikowany charakter sprawy powodują, że wykonanie decyzji jest utrudnione. Skarżący, żądając wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, kwestionuje więc w istocie zaskarżoną decyzję i przedstawia argumenty wymagające od Sądu oceny legalności zaskarżonego aktu administracyjnego, co na tym etapie postępowania jest niedopuszczalne. Odnośnie do merytorycznych kwestii, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie będzie się wypowiadał odrębnym orzeczeniem, rozpoznając skargę M. W. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa (...) z dnia (...) września 2011 r., a nie na etapie rozpoznawania wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji.

Analizując okoliczności sprawy w granicach wykraczających poza uzasadnienie przedmiotowego wniosku Sąd nie stwierdził, aby istniały podstawy do uznania, że szkody wywołane wykonaniem zaskarżonej decyzji będą większe niż zwykłe skutki wywołane wykonaniem aktu tego rodzaju. Nie ma też podstaw do twierdzenia, że wykonanie tej decyzji spowoduje zaistnienie sytuacji, w której utrudnione będzie przywrócenie pierwotnego stanu rzeczy.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.