IV SA/Wa 1894/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2418791

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2016 r. IV SA/Wa 1894/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Dąbrowska.

Sędziowie WSA: Łukasz Krzycki, Tomasz Wykowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2016 r. sprawy ze skargi K. K. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) maja 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I. uchyla zaskarżoną decyzję;

II. zasądza od Wojewody (...) na rzecz skarżącego K. K. kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.