IV SA/Wa 1882/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3059438

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2019 r. IV SA/Wa 1882/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. B. i M. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) maja 2019 r., nr (...) w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony postanawia:

1. umorzyć postępowanie sądowe,

2. zwrócić skarżącym kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 1 lipca 2019 r. M. B. i M. B., reprezentowani przez adwokata, wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) maja 2019 r., nr (...), którym uwzględniono w całości skargę na postanowienie SKO w (...) z dnia (...) marca 2019 r., sygn. (...) o odmowie dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu.

W dniu 28 czerwca 2019 r. skarżący uiścili wpis od skargi w wysokości 100 zł.

W piśmie z dnia 14 października 2019 r. pełnomocnik skarżących złożył oświadczenie o cofnięciu powyższej skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę, a cofnięciem tym sąd jest związany, chyba że zmierza ono do obejścia prawa lub utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Po przeanalizowaniu akt sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne oraz skuteczne. Znajdujące się w aktach sprawy pełnomocnictwo nie wyłącza możliwości złożenia przez pełnomocnika wniosku o cofnięcie skargi.

Mając to na względzie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w związku z art. 60 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w pkt 1 sentencji.

W pkt 2 orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 cyt. ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.