Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001852

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 października 2018 r.
IV SA/Wa 1803/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Rząsa.

Sędziowie WSA: Katarzyna Golat, Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 października 2018 r. sprawy ze skargi J. P. na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.