Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106715

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2011 r.
IV SA/Wa 1789/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michał Sułkowski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. A. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi T. Z., Z. A., E. A., S. U. i A. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2011 r. znak: (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej postanawia: przyznać E. A. prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

T. Z., Z. A., E. A., S. U. i A. A. zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2011 r., którą nałożono na nich - na zasadzie odpowiedzialności solidarnej - administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Wysokość kary ustalono na 262.044,25 zł.

E. A. zwrócił się o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Z treści złożonego na urzędowym formularzu wniosku z dnia 1 grudnia 2011 r. oraz znajdującej się w aktach administracyjnych informacji z ewidencji gruntów wynika, że skarżący jest wdowcem, cierpiącym na schorzenia układu krążenia, układu pokarmowego i wzroku. Gospodarstwo domowe prowadzi wspólnie z córką. Źródła dochodu dwuosobowej rodziny stanowią świadczenie rentowe skarżącego w wysokości 1.600 zł brutto miesięcznie oraz wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło jego córki w wysokości 1.200 zł brutto miesięcznie. Majątek E. A. stanową mieszkanie o powierzchni 58 m2 oraz udział w 1/8 we współwłasności nieruchomości rolnej o powierzchni 0,43 ha. Skarżący nie ma innych nieruchomości, zasobów pieniężnych, ani wartościowych przedmiotów.

W myśl art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej powoływanej również jako p.p.s.a., prawo pomocy przysługuje osobie fizycznej w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Biorąc pod uwagę aktualny poziom cen dóbr i usług niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, jak wyżywienie i ubranie oraz fakt, że skarżący ponosi dodatkowe wydatki na leczenie należy uznać, że dochód uzyskiwany przez niego i jego córkę nie pozwala poczynić dodatkowych oszczędności. Ponieważ E. A. nie posiada przy tym ani oszczędności, ani wartościowych przedmiotów, które mógłby spieniężyć w celu pozyskania dodatkowych środków, a sam wpis od skargi wynosi w przedmiotowej sprawie 2.621 zł, to należy uznać, że skarżący nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w koniecznym utrzymaniu siebie i córki.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., należało orzec jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.