Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106714

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 stycznia 2012 r.
IV SA/Wa 1789/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michał Sułkowski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. A. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi T. Z., Z. A., E. A., S. U. i A. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2011 r. znak: (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej postanawia: przyznać A. A. prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

T. Z., Z. A., E. A., S. U. i A. A. zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2011 r., którą nałożono na nich - na zasadzie odpowiedzialności solidarnej - administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Wysokość kary ustalono na 262.044,25 zł.

A. A. zwrócił się o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Z treści złożonego na urzędowym formularzu wniosku z dnia 2 stycznia 2012 r. wynika, że skarżący jest osoba niepełnosprawną, a gospodarstwo domowe prowadzi wspólnie z żoną. Po potrąceniu należności egzekwowanych przez komornika, świadczenie A. A. do wypłaty wynosi około 853 zł miesięcznie. Żona wnioskodawcy otrzymuje emeryturę w wysokości 2.087 zł brutto miesięcznie. Skarżący przeznacza około 250 zł miesięcznie na zakup niezbędnych leków. Dwuosobowa rodzina ponosi także wydatki na zakup opału, opłaty za energię elektryczną, gaz, czy wywóz szamba. Majątek skarżącego i jego żony stanowi dom o powierzchni 89,5 m2 oraz nieruchomości gruntowe o powierzchniach 0,13 ha (nieruchomość rolna) oraz 732 m2. A. A. nie ma zasobów pieniężnych, ani wartościowych przedmiotów.

W myśl art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej powoływanej również jako p.p.s.a., prawo pomocy przysługuje osobie fizycznej w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Biorąc pod uwagę aktualny poziom cen dóbr i usług niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, jak mieszkanie, wyżywienie, czy ubranie oraz fakt, że ze względu na sta zdrowia skarżący zmuszony jest przeznaczać dodatkowe środki na zakup niezbędnych leków należy uznać, że dochód uzyskiwany w dwuosobowej rodzinie nie pozwala poczynić dodatkowych oszczędności. Ponieważ państwo A. nie posiadają przy tym ani zasobów pieniężnych, ani wartościowych przedmiotów, które mogliby spieniężyć w celu pozyskania dodatkowych środków, a sam wpis od skargi wynosi w przedmiotowej sprawie 2.621 zł (§ 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), należy uznać, że skarżący nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w koniecznym utrzymaniu siebie i żony.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., należało orzec jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.