Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1621946

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2015 r.
IV SA/Wa 1770/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michał Sułkowski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata L. B. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji w sprawie ze skargi A. V. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia (...) lipca 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia obywatelstwa polskiego postanawia: przyznać adwokatowi L. B. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 240 zł tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 55,20 zł stanowiącą 23% podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 13 października 2014 r. w przedmiotowej sprawie ustanowiono dla skarżącej adwokata z urzędu.

Okręgowa Rada Adwokacka w W. pełnomocnikiem strony wyznaczyła adwokata L. B.

Wyznaczony pełnomocnik na rozprawie w dniu 13 stycznia 2015 r. wniósł o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu, oświadczając zarazem, że nie zostały one zapłacone w całości ani w części. Zwrócił się przy tym o rozważenie przyznania wynagrodzenia w podwójnej stawce z uwagi na nakład pracy, jaki poczynił w sprawie.

W myśl art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez adwokata uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461).

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c powołanego rozporządzenia, stawka minimalna wynosi w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia nie jest należność pieniężna bądź decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego - 240 zł.

Uwzględniając zarówno niezbędny nakład pracy adwokata, jak i charakter sprawy oraz wkład pracy w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia, nie znaleziono podstaw do podwyższenia opłaty. Pomoc prawna udzielona przez wyznaczonego pełnomocnika sprowadzała się do reprezentowania skarżącego na rozprawie w dniu 13 stycznia 2015 r., a także złożenia do akt sprawy (niepodpisanego) pisma, stanowiącego uzupełnienie zarzutów skargi. Nie sposób więc uznać, że skala aktywności pełnomocnika w przedmiotowym postępowaniu miała ponadprzeciętny charakter.

Stosownie do § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłata ulega podwyższeniu o stawkę podatku od towarów i usług.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 250 i art. 258 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.