Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1917991

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 marca 2012 r.
IV SA/Wa 1757/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej (...) S.A. z siedzibą w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2012 r., sygn. akt IV SA/Wa 1757/11 sprawy ze skargi Fundacji (...) z siedzibą w W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) sierpnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia:

I.

odrzucić skargę kasacyjną;

II.

zwrócić (...) S.A. z siedzibą w B. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 12 stycznia 2012 r., sygn. akt IV SA/Wa 1757/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) sierpnia 2011 r. i poprzedzającą ją decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w O. z dnia (...) grudnia 2010 r.

Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem doręczono uczestnikowi postępowania (...) S.A. z siedzibą w B. w dniu (...) lutego 2012 r. (k. - 177).

Pismem z dnia 14 marca 2012 r. (data stempla pocztowego) (...) S.A. wniosła od powyższego wyroku skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu, gdyż w momencie jej wnoszenia (...) S.A. z siedzibą w B. nie miała zdolności sądowej.

Art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej "p.p.s.a.", w szczególności stanowi, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną z innych przyczyn niedopuszczalną. Zgodnie z art. 25 p.p.s.a. osoba prawna ma zdolność występowania przed sądem administracyjnym jako strona (zdolność sądowa). Brak zdolności sądowej skutkuje odrzuceniem skargi (art. 58 § 1 pkt 5 p.p.s.a.).

W myśl art. 493 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) dalej jako "k.s.h." spółka przejmowana zostaje rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Natomiast zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. połączenie (spółek) następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia).

Zatem podjęcie przez spółki uchwały o połączeniu (łączenie się przez przejęcie) jest jednocześnie przesłanką - o której mowa w art. 459 pkt 4 k.s.h., tj. "inną przyczyną przewidzianą prawem" - rozwiązania spółki przejmowanej. Jednocześnie zestawiając pojęcie rozwiązania z treścią art. 493 § 1 in fine k.s.h., trzeba stwierdzić, że termin ten oznacza zarazem koniec istnienia spółki jako podmiotu prawa. Dniem zakończenia bytu osoby prawnej jest dzień wykreślenia z rejestru. Dzień wykreślenia jest zatem immanentnie związany z dniem połączenia. Efektem wpisu połączenia jest wykreślenie spółki przejmowanej (por. Andrzej Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 301-633 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, LEX/el., 2012).

Z dniem wpisania przez Sąd uchwały o połączeniu do rejestru spółki przejmującej, ustaje byt prawny spółki przejmowanej.

Z akt sprawy wynika, że (...) S.A. z siedzibą w B. została z dniem 12 marca 2012 r. przejęta przez (...) S.A. z siedzibą w B. (postanowienie Sądu Rejonowego dla (...) w L., XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia (...) marca 2012 r., sygn. (...) - k. 226). Postanowieniem tym zarejestrowano także podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej. Zatem w dniu 12 marca 2012 r. (...) S.A. została rozwiązana i utraciła zdolność sądową w rozumieniu art. 25 p.p.s.a. Zatem wniesiona po tej dacie skarga kasacyjna jako niedopuszczalna podlegała odrzuceniu na podstawie art. 178 p.p.s.a., o czym Sąd orzekł w pkt I sentencji postanowienia.

O zwrocie uiszczonego wpisu sądowego na rzecz podmiotu, który wstąpił we wszystkie prawa (...) S.A. (art. 494 § 1 k.s.h.), Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Na marginesie należy zauważyć, iż skarga kasacyjna wniesiona przez (...) S.A. z siedzibą w B. została wniesiona w terminie i Sąd nadał jej dalszy bieg.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.