Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106710

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 stycznia 2012 r.
IV SA/Wa 1740/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michał Sułkowski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...) sierpnia 2011 r. znak (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia: przyznać J. S. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

J. S. zwróciła się o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Ze złożonego na urzędowym formularzu wniosku z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz nadesłanych przez skarżącą dokumentów źródłowych wynika, że jest ona osoba samotną. Jedyne źródło jej dochodu stanowi renta w wysokości 645,74 zł netto miesięcznie. Majątek J. S. stanowi mieszkanie o powierzchni 45,50 m2. Obecnie toczy spór o prawo własności do nieruchomości rolnych o powierzchniach 31,92 ha i 8,20 ha. Nie dysponuje zasobami pieniężnymi, ani wartościowymi przedmiotami.

Miesięczna wysokość opłat za mieszkanie skarżącej wynosi 333,17 zł. Decyzją Prezydenta Miasta O. z dnia (...) września 2011 r. przyznano jej dodatek mieszkaniowy w wysokości 177,74 zł miesięcznie. Koszty opłat za energię elektryczną wynoszą około 77 zł miesięcznie. W ostatnim czasie skarżąca wydatkowała także 72,64 zł na zakup leków. Ponosi również koszty opłat za telefon.

W myśl art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej powoływanej również jako p.p.s.a., prawo pomocy przysługuje osobie fizycznej w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Miesięczny dochód skarżącej wynosi 645,74 zł. Przy aktualnym poziomie cen dóbr i usług niezbędnych do zaspokojenia elementarnych potrzeb życiowych, jak mieszkanie, wyżywienie, czy ubranie, nie wystarcza on nawet na pokrycie podstawowych kosztów utrzymania. Dlatego skarżąca korzysta z pomocy finansowej gminy w formie dodatku mieszkaniowego, który przyznawany jest w oparciu o kryterium niskiego dochodu w gospodarstwie domowym (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych - Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.). Biorąc przy tym pod uwagę, że J. S. nie ma ani zasobów pieniężnych, ani wartościowych przedmiotów, należy uznać, że bez uszczerbku w koniecznym utrzymaniu nie jest ona w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania.

Przesłanki obligujące do przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie zostały zatem spełnione.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., należało orzec jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.