Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106709

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2012 r.
IV SA/Wa 1734/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Wykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) sierpnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) sierpnia 2011 r. utrzymujące w mocy postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) lipca 2011 r. o odmowie zawieszenia postępowania odwoławczego wszczętego odwołaniem M. S. od decyzji Prezydenta W. z dnia (...) czerwca 2011 r. o wymeldowaniu skarżącej z pobytu stałego z lokalu nr (...) przy ul. (...) w W.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu z dwóch przyczyn: nieuiszczenia wpisu oraz niepodpisania skargi.

Odnośnie nieuiszczenia wpisu podnieść należy, że zgodnie z art. 230 § 1 i 2 w związku z art. 231 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", od skargi pobiera się wpis. Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) wpis stały w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym pobiera się w wysokości 100 zł. Jeśli skarżący nie uiści należnego wpisu w terminie do wniesienia skargi, Sąd wzywa go do uiszczenia wpisu. Skarżąca nie uiściła wpisu w powyższym terminie, toteż Sąd - na podstawie art. 220 § 1 w związku z art. 220 § 3 p.p.s.a. - pismem z dnia 19 grudnia 2011 r. (k. 11) wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu w wysokości 100 zł w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Jak wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru (k. 18) powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 22 grudnia 2011 r. Termin do uiszczenia wpisu bezskutecznie upłynął w dniu 29 grudnia 2011 r. (czwartek). Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Ponadto, stosownie do art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Do wymogów takich należy podpis strony (art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a.). Sąd pismem z dnia 19 grudnia 2011 r. (k. 14) wezwał skarżącą do podpisania skargi. Jak wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru (k. 17) powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 22 grudnia 2011 r. Termin do uzupełnienia braku formalnego skargi w postaci podpisania skargi bezskutecznie upłynął w dniu 29 grudnia 2011 r. (czwartek). Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braku formalnego.

Skoro więc w wyznaczonym terminie skarżąca nie uiściła wpisu od skargi ani nie uzupełniła braku formalnego skargi w postaci podpisania skargi, Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. oraz art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w związku z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.