Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897881

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 maja 2011 r.
IV SA/Wa 1734/10

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Jakub Linkowski, Sędziowie Sędzia WSA Danuta Kania, Sędzia WSA Teresa Zyglewska (spr.), Protokolant sekr. sąd. Marek Lubasiński, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 maja 2011 r. sprawy ze skargi E. Sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) sierpnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia administracyjnej kary pieniężnej - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.