Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001798

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2018 r.
IV SA/Wa 1698/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Falkiewicz-Kluj (spr.).

Sędziowie WSA: Aneta Dąbrowska, Anita Wielopolska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi (...) Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w K. na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia (...) listopada 2012 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.