Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106694

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2012 r.
IV SA/Wa 1666/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Wójcik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. S.A. na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia (...) lipca 2011 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia należności i odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu postanawia:

I.

odrzucić skargę;

II.

zwrócić skarżącej P. S.A. kwotę 14.865 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

P. S.A. dnia 19 sierpnia 2011 r. (data stempla pocztowego) wniosła skargę na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia (...) lipca 2011 r. w przedmiocie ustalenia należności i odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu.

Ze znajdującego się w aktach administracyjnych zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że zaskarżoną decyzję doręczono Skarżącej Spółce dnia 19 lipca 2011 r.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", skargę wnosi się do sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po terminie do jej wniesienia postanowieniem, które może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Zgodnie zaś z art. 83 § 3 p.p.s.a. oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub w polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Z powyższych przepisów wynika, że wniesienie skargi po terminie skutkuje brakiem nadania jej dalszego biegu i w konsekwencji odrzuceniem skargi.

Ostatnim dniem trzydziestodniowego terminu do wniesienia przez Skarżącą skargi na decyzję doręczoną jej w dniu 19 lipca 2011 r., był dzień 18 sierpnia 2011 r.

Ze znajdującej się w aktach sprawy koperty wynika, iż skarga została nadana w urzędzie pocztowym dnia 19 sierpnia 2011 r., a więc z uchybieniem ustawowego terminu.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

O zwrocie uiszczonego wpisu sądowego, Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.