Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446114

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 maja 2013 r.
IV SA/Wa 165/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Zyglewska (spr.).

Sędziowie WSA: Grzegorz Czerwiński, Agnieszka Wójcik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2013 r. na rozprawie sprawy ze skargi P. C. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia (...) listopada 2012 r. Nr (...) w przedmiocie: odmowy wydania paszportu oraz paszportu tymczasowego postanawia

1.

umorzyć postępowanie sądowe;

2.

zwrócić skarżącemu P. C. uiszczony wpis od skargi w kwocie 300 (trzysta) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 20 grudnia 2012 r. skarżący P. C. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych (...) listopada 2012 r. utrzymująca w mocy decyzje Konsula RP w B. z dnia (...) sierpnia 2012 r. w przedmiocie odmowy wydania paszportu oraz paszportu tymczasowego.

Pismem z dnia 20 maja 2013 r. skarżący cofnął skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm, dalej jako p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę, przy czym cofnięcie skargi wiąże sąd, chyba że zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W przedmiotowej sprawie cofnięcie skargi nie wywoła wspomnianych skutków, które powodowałyby uznanie przez Sąd cofnięcia skargi za niedopuszczalne.

Zgodnie natomiast z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w przypadku skutecznego cofnięcia przez skarżącego skargi, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

Mając powyższe na względzie orzeczono, jak w sentencji.

Rozstrzygnięcie o zwrocie wpisu sądowego oparto o treść art. 232 § 1 pkt 1 powołanej wyżej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.