IV SA/Wa 1640/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3010265

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2020 r. IV SA/Wa 1640/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anita Wielopolska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. M. na uchwałę Rady Miejskiej w (...) z dnia (...) grudnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia:

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić ze Skarbu Państwa (kasa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie) na rzecz skarżącej K. M. kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z (...) czerwca 2019 r. K. M.wniosła w imieniu własnym oraz w imieniu J. P., W. P. i K. M. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Rady Miejskiej w (...) z dnia (...) grudnia 2009 r. nr (...) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi (...).

Skarga J. P., W. P. i K. M. została odrzucona postanowieniem Sądu z dnia 9 października 2019 r., które uzyskało walor prawomocności od dnia 22 listopada 2019 r.

Wobec tego do rozpoznania pozostała skarga K. M.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania skargi sąd administracyjny w pierwszej kolejności ma obowiązek zbadać dopuszczalność jej wniesienia, w tym dochowania przez stronę skarżącą wymogów wniesienia skargi, określonych w przepisach szczególnych.

W rozpoznawanej sprawie skarga została wniesiona w trybie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), który uprawnia każdego, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, do zaskarżenia uchwały lub zarządzenia do sądu administracyjnego. Takie brzmienie powołany przepis otrzymał z dniem 1 czerwca 2017 r. na mocy art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935). Do dnia 1 czerwca 2017 r. przepis art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym miał następujące brzmienie: "Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.". Jednocześnie, stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy nowelizującej, nowe brzmienie tego przepisu stosuje się do aktów i czynności organów administracji publicznej dokonanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest uchwała Rady Miejskiej w (...) z dnia (...) grudnia 2009 r. W sprawie tej ma zatem zastosowanie przepis art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w brzmieniu obowiązującym do 1 czerwca 2017 r. Wniesienie skargi na tę uchwałę należało więc poprzedzić wezwaniem Rady do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia. Obowiązek uprzedniego wezwania organu do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia przed wniesieniem skargi, wynikający z art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) w zw. z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym został zniesiony bowiem tylko co do aktów dokonanych począwszy od 1 czerwca 2017 r. W niniejszej sprawie skarżąca uczyniła zadość temu obowiązkowi pismem z dnia (...) lutego 2019 r. Organ pismem z dnia (...) marca 2019 r. udzielił odpowiedzi na to wezwanie. Zatem termin do wniesienia skargi winien być liczony od dnia doręczenia skarżącej odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, co miało miejsce w dniu (...) kwietnia 2019 r. Wobec tego trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi - o którym mowa w art. 53 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 czerwca 2017 r. - liczony od dnia doręczenia odpowiedzi organu, upływał z dniem 8 maja 2019 r. Tymczasem skarga wniesiona została dopiero w dniu (...) czerwca 2019 r. (data nadania skargi w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego, k. 70 i 133), a więc z uchybieniem ustawowego terminu, co obliguje Sąd do jej odrzucenia.

Z powyższych względów Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), rozstrzygając w pkt 2. postanowienia o zwrocie wpisu od skargi na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 tej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.