Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106691

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 stycznia 2012 r.
IV SA/Wa 1612/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Wójcik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. R., Z. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lipca 2011 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: odrzucić skargę Z. Z.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 8 września 2011 r. Z. Z. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lipca 2011 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

W odpowiedzi organ wniósł o oddalenie skargi.

Zarządzeniem z dnia 12 października 2011 r. wezwano Skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł w terminie 7 dni od doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie, jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, doręczono dnia 4 listopada 2011 r.

Pismem z dnia 6 listopada 2011 r. Skarżąca cofnęła skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z uwagi na nieuiszczenie wpisu sądowego od skargi.

W myśl art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Zatem do czasu uiszczenia przez Skarżącą wpisu sądowego od skargi, Sąd nie rozpozna żadnych wniosków strony, z pismem cofającym skargę włącznie.

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, w tym od skargi pobiera się wpis, którego wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania określiła Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.). Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Natomiast skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a.).

W związku z tym, że w niniejszej sprawie skarga została wniesiona na decyzję z zakresu zagospodarowania przestrzennego, stosownie do § 2 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia wpis stały pobiera się w wysokości 500 zł.

Ponieważ Skarżąca nie uiściła wpisu sądowego, Przewodnicząca Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzeniem z dnia 12 października 2011 r. wezwała Z. Z. do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 500 zł, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis wyżej wymienionego zarządzenia został prawidłowo doręczony Skarżącej dnia 4 listopada 2011 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru (k. 19), zatem termin do uiszczenia wymaganego wpisu sądowego upłynął w dniu 14 listopada 2011 r. (ostatni dzień terminu przypadał w dniu 11 listopada 2011 r., więc zgodnie z treścią art. 83 § 2 p.p.s.a., za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniach wolnych od pracy).

Z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 listopada 2011 r. wynika, iż w zakreślonym terminie Skarżąca nie uiściła należnego wpisu sądowego od skargi (k. 36).

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.