Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763580

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 lipca 2015 r.
IV SA/Wa 1584/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Groński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. J. pismem z dnia 30 kwietnia 2015 r. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) marca 2015 r. (nr (...)) o odmowie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Gminy B. z dnia (...) października 2014 r. dotyczącej ustalenia warunków zabudowy na nieruchomości nr (...) położonej przy ul. (...) we wsi O. (Gmina B.).

Przewodnicząca Wydziału IV WSA w Warszawie zarządzeniami z dnia 21 maja 2015 r. wezwała skarżącą do złożenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania 30 egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł.

Powyższe wezwania wraz z pouczeniem, że nieusunięcie wskazanych braków w terminie 7 dni od daty ich otrzymania spowoduje odrzucenie skargi zostały doręczone skarżącej 17 czerwca 2015 r. (potwierdzenie odbioru - k. 12 akt sprawy). Mimo upływu wyznaczonego terminu wskazane czynności nie zostały wykonane.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; zwanej dalej p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Na podstawie zaś § 3 tego artykułu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Niezależnie od powyższego taki sam skutek wywiera nieusunięcie, pomimo wezwania, braków formalnych skargi w postaci braku odpisów skargi (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.). Skarga powinna bowiem czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym (art. 57 § 1 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom.

Ponieważ skarżąca nie uiściła wpisu sądowego i nie nadesłała odpisów skargi, wniesiona skarga nie może być rozpoznawana i podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3, art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.