Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1662239

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 kwietnia 2015 r.
IV SA/Wa 1567/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. C. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia lub zmiany decyzji postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. C. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia lub zmiany decyzji. W zarządzeniu z dnia 29 stycznia 2015 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 złotych w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone w dniu 5 lutego 2015 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 45 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Skarga na akt organu administracji publicznej składana do wojewódzkiego sądu administracyjnego powinna spełniać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ((Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) - dalej w skrócie: p.p.s.a.), wymogi formalne, a także odpowiadać wymogom dotyczącym opłaty sądowej. Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wysokość wpisu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.). Stosownie do § 2 ust. 5 tego rozporządzenia wpis stały w sprawach skarg na dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy wynosi 200 złotych.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której mimo wezwania nie uiszczono należnego wpisu w wyznaczonym wezwaniem terminie, podlega odrzuceniu. Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu przez skarżącą A. C. upłynął w dniu 12 lutego 2015 r. Z danych zawartych w rejestrze opłat sądowych wynika, że wpis od skargi nie został uiszczony do dnia 3 marca 2015 r. (k. 47 akt sądowych). W związku z tym skarga podlega odrzuceniu ze względu na brak spełnienia wymogów dotyczących opłat sądowych.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.