Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2092465

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 marca 2016 r.
IV SA/Wa 1534/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Zyglewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 listopada 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 1534/15 w sprawie ze skargi B. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na usunięcie drzewa postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 5 listopada 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 1534/15 oddalił skargę B. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na usunięcie drzewa.

Pismem z dnia 22 lutego 2016 r., nadanym w Urzędzie Pocztowym w M. w dniu 23 lutego 2016 r., skarżąca wniosła o doręczenie odpisu wyroku sądu wraz z uzasadnieniem. Do wniosku załączyła pismo własne z dnia 16 lutego 2015 r., z którego wynika, iż wysłała je drogą elektroniczną do sądu. Pismo to zawierało wniosek o doręczenie skarżącej odpisu sentencji wyroku oraz dowód uiszczenia opłaty kancelaryjnej w wysokości 20 zł, za sporządzenie odpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej "p.p.s.a.", w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku. Stosownie natomiast do treści art. 142 § 2 p.p.s.a. jeżeli uzasadnienie wyroku zostało sporządzone na wniosek strony, odpis wyroku z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która złożyła wniosek. Sąd podkreśla, że siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oddalającego skargę jest terminem ustawowym, a takie terminy nie mogą być ani przedłużane, ani skracane. Dlatego też złożenie po terminie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku skutkuje odmową jego sporządzenia, stosownie do art. 141 § 3 p.p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku rozpoczął swój bieg w dniu 5 listopada 2015 r., a zatem wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia należało złożyć najpóźniej w dniu 12 listopada 2015 r. Wobec faktu, że wniosek taki został nadany w Urzędzie Pocztowym w dniu 23 lutego 2016 r., a więc był spóźniony, nie mógł zostać uwzględniony.

Mając powyższe na uwadze, działając na zasadzie art. 141 § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.