IV SA/Wa 1516/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2541232

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2018 r. IV SA/Wa 1516/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu M. M. od decyzji Ministra Spraw Zagranicznych z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania wizy Schengen postanawia:

I.

odrzucić sprzeciw od decyzji,

II.

zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz skarżącego kwotę 100 (słownie: sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od sprzeciwu.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 11 maja 2018 r. M. M. (dalej jako skarżący) złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sprzeciw od decyzji Ministra Spraw Zagranicznych (dalej jako Minister) z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania wizy Schengen. Zaskarżona decyzja zawierała prawidłowe pouczenie o możliwości, terminie i sposobie wniesienia sprzeciwu od decyzji do sądu administracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 64a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej "p.p.s.a."). Od decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania administracyjnego, skarga nie przysługuje, jednakże strona niezadowolona z treści decyzji może wnieść od niej sprzeciw. W myśl art. 64c § 1 p.p.s.a. sprzeciw od decyzji wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji.

Stosownie do treści art. 64b § 1 p.p.s.a. do sprzeciwu od decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Skargę wniesioną po upływie tego terminu sąd odrzuca na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Z treści złożonego sprzeciwu jasno wynika, że zaskarżona decyzja Ministra Spraw Zagranicznych została doręczona skarżącemu w dniu 26 kwietnia 2018 r. Faktu ani daty doręczenia ww. rozstrzygnięcia nie kwestionuje również Minister co wynika z pisma z dnia 12 czerwca 2018 r. Powyższe okoliczności, w ocenie Sądu są wystarczające by uznać, iż sprzeciw złożony od decyzji Ministra, mimo braku zwrotnego potwierdzenia odbioru tej decyzji został złożony z uchybieniem 14 - dniowego terminu określonego w art. 64c § 1 p.p.s.a. Tym samym, dalsze oczekiwanie na rozpatrzenie długotrwałej procedury reklamacyjnej Sąd uznał za niecelowe.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. w związku z z art. 64b § 1 p.p.s.a., Sąd sprzeciw odrzucił. O zwrocie kosztów Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w związku z art. 64b § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.