Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106688

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 stycznia 2012 r.
IV SA/Wa 1504/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. M. i M. M. na uchwałę Rady Gminy N. z dnia (...) października 2004 r. Nr (...) w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącym uiszczony wpis sądowy w kwocie 300 (trzysta) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 21 czerwca 2011 r., wydanym w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 188/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę I. M. i M. M. na uchwałę Rady Gminy N. z dnia (...) października 2004 r. Nr (...) w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pismem z dnia 27 lipca 2011 r. skarżący złożyli nową skargę na tą uchwałę, wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. W uzasadnieniu wniosku podnieśli, że poprzedni pełnomocnik reprezentujący ich w sprawie nie dochował terminu do wniesienia skargi.

Postanowieniem z dnia 20 października 2011 r., sygn. akt IV SA/Wa 1504/11, Sąd odrzucił wniosek I. M. o przywrócenie terminu, natomiast M. M. odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Postanowieniem z dnia 13 grudnia 2011 r., sygn. akt II OZ 1308/11 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie wniesione na powyższe postanowienie Sądu I instancji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu, ponieważ została wniesiona z uchybieniem terminu.

W sytuacji, kiedy organ nie odpowie na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, to zgodnie z art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm). skargę wnosi się w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, natomiast w przypadku udzielenia odpowiedzi na wezwanie, skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia (art. 53 § 1 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie Rada Gminy N. udzieliła odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w dniu 29 września 2010 r., po upływie 60 dnia od dnia wezwania jej do usunięcia naruszenia prawa. Skoro wezwanie wpłynęło do Rady w dniu 16 czerwca 2010 r. (data prezentaty) i we wskazanym 60 dniowym terminie Rada nie udzieliła na nie odpowiedzi, to termin do wniesienia skargi upłynął dnia 16 sierpnia 2010 r. (z uwagi, na to że ostatni dzień terminu - 15 sierpnia 2010 r. wypadał w niedzielę). Skarga wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu została wniesiona w dniu 1 sierpnia 2011 r. (data prezentaty).

Sąd prawomocnym postanowieniem z dnia 20 października 2011 r. odmówił skarżącym przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Skoro wniosek o przywrócenie terminu okazał się nieskuteczny, zatem stwierdzić należy, że skarga w niniejszej sprawie została wniesiona z uchybieniem terminu przewidzianego przez art. 53 § 2 cyt. ustawy.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało orzec jak w sentencji.

O zwrocie wpisu, w pkt 2 sentencji orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 cyt. ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.