Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106687

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 stycznia 2012 r.
IV SA/Wa 1494/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) sierpnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie zameldowania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem złożonym w dniu 19 sierpnia 2011 r. J. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) sierpnia 2010 r. utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy M. z dnia (...) czerwca 2010 r. orzekającej o zameldowaniu K. S. wraz z małoletnią córka A. na pobyt stały w lokalu przy ul. (...) w N.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie podnosząc, że skarga została wniesiona z uchybieniem terminu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, zaskarżona decyzja Wojewody (...), została doręczona skarżącej w dniu 11 sierpnia 2010 r. Stwierdzić ponadto należy, że zawierała ona prawidłowe pouczenie o terminie i sposobie wniesienia skargi do sądu administracyjnego, zatem trzydziestodniowy termin do jej wniesienia upłynął w dniu 10 września 2010 r.

Wobec tego skargę złożoną osobiście w organie w dniu 19 sierpnia 2011 r. (data prezentaty) należy uznać za wniesioną z uchybieniem ustawowego terminu.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.