Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2092461

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2016 r.
IV SA/Wa 1477/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Zyglewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K. S. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) marca 2015 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 6 października 2015 r. oddalił skargę K. S. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) marca 2015 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji. Skarżący złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz doręczenie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczono mu 21 grudnia 2015 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się na karcie nr 141 akt sprawy). Skarżący nie wniósł skargi kasacyjnej wobec tego wyrok ten stał się prawomocny w dniu 21 stycznia 2016 r. W dniu 26 stycznia 2016 r. (data stempla pocztowego) J. K. - uczestniczka postępowania - złożyła wniosek o przyznanie w przedmiotowej sprawie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Postanowieniem z dnia 3 marca 2016 r. referendarz sądowy oddalił wniosek J. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. W dniu 24 marca 2016 r. J. K. wniosła sprzeciw od postanowienia referendarza sądowego.

Mając powyższe na uwadze, należało zważyć, co następuje.

Stosownie do mającego w sprawie zastosowanie art. 260 p.p.s.a. (na podstawie art. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. z 2015 r. poz. 658) w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej powyższą ustawą, w razie wniesienia sprzeciwu, który nie został odrzucony, postanowienie referendarza sądowego, przeciwko któremu został on wniesiony, traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez sąd na posiedzeniu niejawnym. Jako że sprzeciw nie został odrzucony sprawa, zgodnie z powyższym przepisem, podlega rozpoznaniu przez sąd na posiedzeniu niejawnym.

Zgodnie z art. 243 § 1 zd. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej powoływanej również jako p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania.

W toku postępowania, wniosek o prawo pomocy może zostać złożony od chwili wszczęcia postępowania (złożenia skargi do organu), aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Z treści art. 243 § 1 zd. 1 p.p.s.a. wynika, że nie jest dopuszczalne złożenie takiego wniosku po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postepowanie w sprawie.

Jak wynika z akt sprawy, postępowanie w sprawie ze skargi K. S. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) marca 2015 r. znak: (...) zostało zakończone wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 października 2015 r., który stał się prawomocny dnia 21 stycznia 2016 r. Wyrok uprawomocnił się, po upływie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej przez skarżącego, który jako jedyny wystąpił o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia. Warunkiem koniecznym otwarcia drogi do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie jest złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Po złożeniu takiego wniosku Sąd doręcza wnioskodawcy pisemne uzasadnienie wyroku i od tego momentu wnioskodawca ma 30 dni na wniesienie skargi kasacyjnej. J. K. była obecna na ogłoszeniu wyroku w dniu 6 października 2015 r. Sąd po ogłoszeniu wyroku i podaniu ustnych powodów rozstrzygnięcia, szczegółowo pouczył o dopuszczalności, trybie i terminie wniesienia skargi kasacyjnej od wydanego w sprawie wyroku. Nadto podkreślił, iż "zgłoszenie wniosku o uzasadnienie wyroku stanowi warunek zaskarżenia orzeczenia Sądu pierwszej instancji".

Jako jedyny wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożył w sprawie skarżący - K. S. Ponieważ nie wniósł skargi kasacyjnej, wyrok się uprawomocnił, a więc postępowanie zostało zakończone.

Przedmiotowy wniosek o przyznanie prawa pomocy J. K. złożyła w dniu 26 stycznia 2016 r., zatem już po prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie wszczętej skargą K. S.

Ponadto w sprawie nie toczy się żadne postępowanie, które mogłoby prowadzić do wzruszenia prawomocnego wyroku z dnia 6 października 2015 r. Wnioskodawczyni prawidłowo pouczona o trybie i terminie wniesienia skargi kasacyjnej, nie wniosła o sporządzenie uzasadnienia wyroku, a z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy wystąpiła już po upływie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej przez skarżącego. Nie podała przy tym jakichkolwiek przyczyn, które uniemożliwiły jej złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w przewidzianym do tego terminie ani nie wniosła o przywrócenie terminu do złożenia tego wniosku.

W związku z powyższym Sąd stwierdza, iż wniosek J. K. o przyznanie prawa pomocy nie został złożony w toku postępowania w rozumieniu art. 243 § 1 p.p.s.a. i w konsekwencji podlega oddaleniu.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 243 § 1 w zw. z art. 260 p.p.s.a., należało orzec jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.