Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1917985

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 kwietnia 2012 r.
IV SA/Wa 1465/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Wykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. S. z dnia 24 marca 2012 r. o sprostowanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2012 r. (sygn. akt IV SA/Wa 1465/11) w sprawie ze skargi W. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji postanawia: sprostować wyrok w ten sposób, że w uzasadnieniu w części II pkt 4:

1.

w zdaniu "Decyzja Wójta z dnia (...) maja 2010 r. została utrzymana w mocy decyzją SKO z dnia (...) stycznia 2011 r." datę "(...) stycznia 2011 r." zastąpić datą "(...) stycznia 2011 r.",

2.

w zdaniu "Skarżący wniósł do Sądu skargę na decyzję SKO z dnia (...) stycznia 2011 r." datę "(...) stycznia 2011 r." zastąpić datą "(...) stycznia 2011 r.",

3.

w zdaniu "Prawomocnym od dnia 26 października 2010 r. orzeczeniem Sądu z dnia 22 września 2011 r. sygn. akt IV SA/Wa 467/11, skarga ta została oddalona" datę "26 października 2010 r." zastąpić datą "26 października 2011 r.".

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 9 stycznia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) czerwca 2011 r. nr (...) oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Wójta Gminy K. z dnia 4 maja 2011 r. nr (...) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

W dniu 24 marca 2012 r. skarżący W. S. wniósł o sprostowanie "oczywistej omyłki pisarskiej w uzasadnieniu wyroku".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Wniosek jest zasadny.

Na podstawie art. 156 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej p.p.s.a.) sąd może sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki.

Omyłkę w dacie decyzji z dnia (...) stycznia 2011 r. należy uznać za oczywistą, gdyż z akt sprawy oraz dalszej części uzasadnienia jednoznacznie wynika, że decyzja ta została wydana w dniu (...) stycznia 2011 r., a nie w dniu (...) stycznia 2011 r. Sąd przychyla się także do stanowiska skarżącego, że omyłką jest podanie złego roku, w którym wyrok z dnia 22 września 2011 r. sygn. akt IV SA/Wa 467/11 stał się prawomocny. Wyrok stał się prawomocny dopiero w dniu 26 października 2011 r., a nie jak błędnie wskazano w wyroku w dniu 26 października 2010 r.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 156 § 1 i § 2 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.