IV SA/Wa 1460/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2991465

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2018 r. IV SA/Wa 1460/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Wójcik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. J. o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego w sprawie ze skargi J. J. na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia (...) marca 2018 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania postanawia: oddalić wniosek o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.