Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645319

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 października 2009 r.
IV SA/Wa 1435/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 12 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) czerwca 2009 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) maja 2009 r. nr (...) Burmistrz L. ustalił jednorazową opłatę w wysokości 7.582 zł stanowiącą 30% z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej na terenie wsi O. (działka oznaczona nr geodezyjnym (...) i (...)) i zobowiązał K. K. do uiszczenia ww. opłaty. Na skutek odwołania K. K. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. decyzją z dnia (...) czerwca 2009 r. nr (...) uchyliło decyzję Burmistrza L. z dnia (...) maja 2009 r. i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożyła Gmina L. wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji i zarzucając naruszenie przepisów prawa materialnego tj. przepisów art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów § 50 i 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.) poprzez błędne zastosowanie.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. wniosło o jej odrzucenie jako niedopuszczalnej na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). W uzasadnieniu organ powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych wskazał, iż organ, który w toku postępowania administracyjnego wydał decyzję w I instancji nie ma legitymacji do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 50 § 1 i 2 p.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi.

Analiza treści art. 50 § 1 p.p.s.a. prowadzi do wniosku, iż o statusie strony w postępowaniu sądowym decyduje posiadanie interesu prawnego. Podstawę procesowej legitymacji strony musi stanowić przepis prawa materialnego wskazujący na własne prawo (interes prawny) lub obowiązek podmiotu, które podlegają skonkretyzowaniu w postępowaniu administracyjnym. Tak więc istotą interesu prawnego jest jego związek z konkretną normą prawa materialnego - taką normą, która można wskazać jako jego podstawę i z której podmiot legitymujący się tym interesem może wywodzić swoje racje.

Od interesu prawnego należy odróżnić interes faktyczny, kiedy to konkretny podmiot jest wprawdzie zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, lecz dla którego z przepisu prawa materialnego nie wynikają żadne uprawnienia lub obowiązki. Podmiot taki nie posiada zatem uprawnień lub obowiązków chronionych przepisami prawa.

W niniejszej sprawie Burmistrz L. decyzją z dnia (...) maja 2009 r. nr (...) ustalił jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej własność K. K., a zbytej przez nią w dniu (...) stycznia 2009 r. W postępowaniu tym Burmistrz L. nie występował w charakterze strony, ale organu wyposażonego w kompetencje do władczego rozstrzygnięcia sprawy indywidualnej i wydania decyzji administracyjnej w I instancji. Przepis prawa nakazuje organowi gminy pobrać stosowną opłatę, a zatem organ gminy wykonuje w tym przypadku władztwo administracyjne.

Konkludując, w rozpatrywanej sprawie Gmina L. nie ma interesu prawnego we wniesieniu skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) czerwca 2009 r. nr (...). Gmina L. jest zainteresowana wyłącznie pobraniem opłaty związanej ze wzrostem wartości działki. Ma zatem interes majątkowy, który, zdaniem Sądu, nie jest interesem prawnym. Interes majątkowy Gminy L. jest związany z zamiarem powiększenia należności finansowej przysługującej gminie. Okoliczność, iż pobrana opłata - z woli ustawodawcy - stanowi dochód gminy, nie rodzi po stronie tej gminy interesu prawnego w rozumieniu art. 50 § 1 p.p.s.a. Z uwagi na brak interesu prawnego Gmina L. nie jest podmiotem uprawnionym do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. (por. postanowienie WSA w Łodzi 12 sierpnia 2004 r. II SA/Łd 20/04, niepubl., postanowienie WSA w Łodzi 17 sierpnia 2004 r. II SA/Łd 17/04, niepubl. i postanowienie NSA z dnia 2003 r., II SA/Gd 1831/02, niepubl.).

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.