Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645318

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 lutego 2010 r.
IV SA/Wa 1433/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Balicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. P. o uzupełnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1433/09 w sprawie ze skarg G. S. i M. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy postanawia: uzupełnić wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2009 r. wydany w sprawie sygn. akt IV SA/Wa 1433/09 w ten sposób, że dotychczasową sentencję oznaczyć jako pkt 1 i dodać pkt 2 w brzmieniu: "2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. na rzecz skarżących G. S. i M.P. solidarnie kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego."

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca G. S. w skardze z dnia 7 sierpnia 2009 r. (data stempla pocztowego) oraz skarżąca M. P. w skardze z dnia 29 lipca 2009 r. (data stempla pocztowego) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia z dnia (...) czerwca 2009 r. nr (...) zawarły wnioski o zasądzenie od organu na ich rzecz zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 26 listopada 2009 r. wydanym w sprawie sygn. akt IV SA/Wa 1433/09 uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2009 r. nr (...) oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Wójta Gminy J. z dnia (...) marca 2009 r. nr (...). Sąd w wyroku tym nie zawarł rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów sądowych, mimo zgłoszonych w tym zakresie żądań przez skarżące.

Skarżąca M. P. wnioskiem z dnia 1 grudnia 2009 r. (data stempla pocztowego) wniosła o uzupełnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 1433/09 przez orzeczenie o kosztach sądowych, o których Sąd powinien orzec na podstawie żądań uwzględnionych skarg.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek jest zasadny. Zgodnie z treścią art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia-zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

Wniosek o uzupełnienie wyroku co do zwrotu kosztów sąd może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym - art. 157 § 2 cyt. ustaw).

Orzeczenie uzupełniające wyrok wyłącznie w zakresie kosztów zapada w formie postanowienia - art. 157 § 3 w związku z art. 160 cyt. ustawy.

Wobec powyższego Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie art. 157 § 1, 2 i 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.