Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106679

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2012 r.
IV SA/Wa 1430/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Stępkowska-Bigiej (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku F. T. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi F. T. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) czerwca 2011 r., nr (...) w przedmiocie odmowy unieważnienia aktu urodzenia postanawia: zwolnić F. T. od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

F. T. w toku postępowania sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) czerwca 2011 r. w przedmiocie odmowy unieważnienia aktu urodzenia zwrócił się do Sądu z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych.

Z wniosku sporządzonego na urzędowym formularzu PPF z dnia 9 listopada 2011 r. wynika, że wnioskodawca samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, jest współwłaścicielem mieszkania o pow. 50 m2 oraz współwłaścicielem gospodarstwa rolnego (w 3/8) - do którego "nie jest dopuszczony". Podał, że nie uzyskuje obecnie żadnego dochodu.

Zarządzeniem z dnia 17 listopada 2011 r. referendarz sądowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez nadesłanie dodatkowych dokumentów (m.in. zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego stwierdzającego wysokość osiągniętego dochodu/brak dochodu za ostatni rok kalendarzowy, wyciąg z rachunków bankowych, oświadczenie o źródłach utrzymania, oświadczenia w sprawie dochodu z nieruchomości rolnej, oświadczenia w sprawie kwoty miesięcznych wydatków).

Wnioskodawca przy pismach z dnia 7 grudnia 2011 r. oraz 13 stycznia 2012 r. nadesłał żądane dokumenty i oświadczenia. Wyjaśnił, iż nie posiada żadnego konta bankowego. W utrzymaniu koniecznym jest zdany na pomoc rodziny w szczególności pomaga mu syn oraz córka-jednakże czynią to w ograniczonym zakresie ze względu na konieczność zabezpieczenia własnych rodzin. Wnioskodawca oświadczył, iż powierzchnia nieruchomości rolnej, którą posiada skarżący wynosi ok. 249 m2 - jest to działka, która przez "przez organy urzędu miejskiego w znacznej części zasypana jest odpadami komunalnymi i innymi nieczystościami" - zatem z tej nieruchomości skarżący nie uzyskuje dochodów. Z zaświadczenia wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z dnia 12 stycznia 2012 r. wynika, że skarżący nie złożył zeznania rocznego za 2011 r. i brak jest informacji o dochodach za 2011 r. Wnioskodawca nadesłał również dokumenty, z których wynika, iż zalega z opłatami za energię elektryczną oraz gaz.

Wniosek o przyznanie prawa pomocy zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) strona wnosząca do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki obowiązana jest do poniesienia kosztów postępowania. Art. 243 i nast. cytowanej ustawy, przewidują możliwość ubiegania się przez osobę fizyczną o przyznanie prawa pomocy. Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 2 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prawo pomocy w zakresie częściowym przyznaje się osobie fizycznej, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Oceniając przedłożony przez wnioskodawcę wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych stwierdzić należy, że wykazał, iż spełnia wymogi określone we wskazanym wyżej art. 246 § 1 pkt 2. Z informacji podanych we wniosku wynika, iż wnioskodawca nie posiada majątku mogącego przynosić dochód, jak również nie uzyskuje żadnego dochodu. W tym stanie rzeczy, uznać należy, że wnioskodawca nie jest w stanie podołać kosztom sądowym niniejszego postępowania.

Dlatego też na podstawie art. 246 § 1 pkt 2, art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 wyżej cytowanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało postanowić jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.