Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645310

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 lutego 2010 r.
IV SA/Wa 1414/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. T. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...) w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący J.T. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) lipca 2009 r., nr (...) w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości. Na rozprawie w dniu 19 stycznia 2010 r. złożony został wniosek skarżącego o odroczenie rozprawy, uzasadniony atakiem bólu kręgosłupa uniemożliwiającym stawienie się na rozprawie. Sąd postanowił oddalić wniosek o odroczenie rozprawy z uwagi na to, iż stawiennictwo na rozprawie nie jest obowiązkowe.

Pismem z dnia 26 stycznia 2010 r. skarżący wniósł zażalenie na postanowienie Sądu w przedmiocie oddalenia wniosku o odroczenie rozprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.) zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest:

1)

przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu;

2)

wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61;

3)

zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;

4)

odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;

5)

sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;

6)

oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;

7)

odrzucenie skargi kasacyjnej;

8)

odrzucenie zażalenia;

9)

zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej;

10)

ukaranie grzywną.

Zażalenie jest dopuszczalne jedynie w tych przypadkach, kiedy ustawa wyraźnie przewiduje możliwość jego wniesienia. Jeśli ustawa przewiduje wydanie postanowienia czy zarządzenia i jednocześnie nie stanowi, że od takiego postanowienia czy zarządzenia przysługuje prawo wniesienia zażalenia, to wniesienie tego środka odwoławczego jest niedopuszczalne powinny (por. T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska w: "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - komentarz", Lexis Nexis 2008 r., s. 687).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, należy tym samym stwierdzić, że na postanowienie Sądu w przedmiocie oddalenie wniosku o odroczenie rozprawy nie przysługuje zażalenie.

Powyższe wskazuje, że wynik badania dopuszczalności zażalenia w niniejszej sprawie jest negatywny, a to skutkuje jego odrzuceniem.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.