Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1768526

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 lipca 2015 r.
IV SA/Wa 1404/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Wykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. P. na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) września 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy rozpatrzenia wniosku postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. P. wywiódł do Sądu skargę na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z (...) września 2014 r. w przedmiocie odmowy rozpatrzenia wniosku. Wniosek dotyczył ustanowienia adwokata w toku postępowania administracyjnego w sprawie zlokalizowania pochówku J. S., ekshumacji jego szczątków, a następnie pochowania ich w rodzinnym grobie na cmentarzu parafialnym na (...) w (...).

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu, albowiem zaskarżone postanowienie nie mieści się w katalogu spraw objętych właściwością rzeczową sądów administracyjnych określonych w szczególności w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.". Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 2 p.p.s.a. sąd administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej poprzez orzekanie w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty.

Przedmiotem skargi jest postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z (...) września 2014 r. odmawiające J. P. rozpatrzenia wniosku o przyznanie prawa pomocy w postaci ustanowienia adwokata. Zaskarżone postanowienie zostało wydane w toku postępowania głównego dotyczącego ekshumacji z groby wojennego i stanowi odpowiedź organu na wniosek strony o ustanowienie adwokata. Nie ulega wątpliwości, że postanowienia to nie kończy postępowania administracyjnego, ani nie rozstrzyga sprawy co do istoty. Na postanowienie to, żadne przepisy prawa nie przyznają stronie możliwości jego zaskarżenia zażaleniem, stosownie do treści art. 141 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), dalej "k.p.a.".

Mając na uwadze powyższe Sąd stwierdził, że skarga na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z (...) września 2014 r. w przedmiocie odmowy rozpoznania wniosku o ustanowienie adwokata nie mieści się w katalogu spraw wymienionych w art. 3 § 2 p.p.s.a., a w konsekwencji jest niedopuszczalna i jako taka podlega odrzuceniu.

Oceny tej nie zmienia zawarte w zaskarżonym postanowieniu pouczenie o dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego, albowiem jest ono błędne. Wyjaśnić przy tym należy, że strona niezadowolona z postanowienia o odmowie rozpoznania wniosku w toku postępowania administracyjnego nie zostaje pozbawiona możliwości jego kontroli. W myśl art. 142 k.p.a., wskazane wyżej rozstrzygnięcie strona może kwestionować w odwołaniu od decyzji, ewentualnie w skardze do sądu administracyjnego na decyzję kończącą postępowanie.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.