Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645304

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2010 r.
IV SA/Wa 1401/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Danuta Dopierała.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. B., R. B., J. S., G. Z., T. M., M. L., M. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lipca 2009 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego postanawia: - odrzucić skargę M. M. i M. L.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący W. B., R. B., J. S., G. Z., T. M., M. L. i M. M. reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lipca 2009 r. w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego. Do skargi dołączono dowód uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 złotych.

Zarządzeniem z dnia 21 stycznia 2010 r., pełnomocnik skarżących zobowiązany został do wskazania przez kogo ze skarżących został uiszczony wpis w wysokości 100 zł - w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem uznania, że wpis uiszczony został przez W. B., R. B., J. S., G. Z. oraz T. M., wobec których zachodzi współuczestnictwo materialne. Przedmiotowe wezwanie zostało prawidłowo doręczone pełnomocnikowi skarżących w dniu 29 stycznia 2010 r. Pozostało ono jednak bez odpowiedzi.

W związku z powyższym skarga M. L. i M. M. jako nieopłacona przez skarżących reprezentowanych przez profesjonalnego pełnomocnika, na podstawie art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) podlega odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.