Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645302

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2009 r.
IV SA/Wa 1399/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Linkowski.

Sędziowie WSA: Aneta Dąbrowska (spr.), Tomasz Wykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2009 r. na rozprawie sprawy ze skarg R. P., R. P. i K. P. oraz H. K. i E. G., na uchwałę Rady W. z dnia (...) lipca 2008 r. Nr (...) w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne

Uzasadnienie faktyczne

R. P. s. F., R. P. s. J. i K. P. oraz H. K. i E. G. wnieśli skargi na uchwałę Rady Miasta W. z (...) lipca 2008 r., nr (...) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru U.

W przypadku skargi na uchwałę podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej w pierwszej kolejności należy rozważyć dopuszczalność złożenia skargi, tj. czy zaskarżona uchwała dotyczy interesu prawnego skarżących.

Skarżący wywodzą swój interes z prawa własności do działek gruntu oznaczonych (...), (...), (...), (...), (...), (...) i (...) objętych ustaleniami zaskarżonej uchwały, opierając się w tym względzie na decyzjach o zwrocie wywłaszczonych ww nieruchomości. W tym względzie wskazują, iż są byłymi właścicielami ww nieruchomości oraz ich spadkobiercami, a w niedługim czasie, w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 kwietnia 2008 r., będą właścicielami przedmiotowych nieruchomości.

Stosownie do art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm), Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego.

W przedmiotowej sprawie Sądowi z urzędu znany jest fakt, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi Prezydenta W., wyrokiem z 4 września 2009 r. uchylił decyzję Wojewody (...) z (...) czerwca 2006 r. i utrzymaną nią w mocy decyzję Starosty (...) z (...) stycznia 2006 r. o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości na rzecz R. P., R. P. i K. P. oraz stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu (sygn. akt I SA/Wa 905/09). Od powyższego wyroku wniesiono skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, zatem orzeczenie Sądu pierwszej instancji jest nieprawomocne. Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 28 października 2009 r. oddalił skargę Prezydenta W. wniesioną na decyzję Wojewody (...) z (...)

listopada 2008 r. utrzymującą w mocy decyzję Starosty (...) z (...) grudnia 2007 r. o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości na rzecz H. K. i E. G. (sygn. akt I SA/Wa 67/09) i wyrok ten również nie jest prawomocny.

Wobec toczących się postępowań sądowoadministracyjnych, których przedmiotem są decyzje o zwrocie skarżącym nieruchomości objętych ustaleniami zaskarżonej uchwały, nie można na dzień dzisiejszy uznać, iż zaskarżona uchwała dotyczy interesu prawnego skarżących, jako wynikającego z przysługiwania prawa własności do przedmiotowych działek gruntu, w konsekwencji kontynuować niniejszego postępowania sądowoadministracyjnego.

Skoro rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innych toczących się postępowań sądowoadministracyjnych Sąd - na mocy art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. -postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.