Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645299

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 września 2009 r.
IV SA/Wa 1389/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Łukasz Krzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 22 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. w W. na decyzję Ministra Środowiska z dnia (...) stycznia 2009 r. Nr (...) w przedmiocie zobowiązania do sporządzenia przeglądu ekologicznego postanawia: - wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

W skardze z dnia 13 lutego 2009 r. skarżący Z. w W. reprezentowany przez r. pr. Z. M. zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Ministra Środowiska z dnia (...) stycznia 2009 r., (...) w przedmiocie zobowiązania do sporządzenia przeglądu ekologicznego. Uzasadniając wniosek strona skarżąca powołała się na nieracjonalne - w jej ocenie - stanowisko organów I i II instancji nakazujące sporządzenie w tej samej sprawie dwóch tożsamych dokumentów. Wskazała także, iż wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie kłóci się ze słusznym interesem publicznym, w sprawie nie zachodzą również przesłanki negatywne określone w art. 61 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.- dalej p.p.s.a.) uniemożliwiające wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Przesłanki umożliwiające Sądowi wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji zostały określone w przepisie art. 61 § 3 p.p.s.a. Z przepisu tego wynika, że warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji jest wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wystąpienia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. Nie wystarczy zatem samo wskazanie przepisu, lecz uzasadnienie wniosku powinno odnosić się do konkretnych zdarzeń (okoliczności) świadczących o istnieniu powyższych zagrożeń, co dopiero uzasadnić może wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji (por. B. Dauter w: "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - komentarz", Zakamycze 2005, s. 168). Ponadto wstrzymanie może dotyczyć jedynie aktu administracyjnego, który nadaje się do wykonania. Przez pojęcie wykonania aktu administracyjnego należy rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny bądź doprowadzenie w trybie egzekucji do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w danym akcie. Powyższe oznacza, że przedmiotowa instytucja ma zastosowanie do aktów potwierdzających lub stwierdzających istnienie określonego stanu prawnego,

zawierających zakazy lub nakazy określonego zachowania, także przyznających bądź cofających konkretne uprawnienia.

W przedmiotowej sprawie strona skarżąca wniosła o wstrzymanie wykonania decyzji Ministra Środowiska z dnia (...) stycznia 2009 r. w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Marszałka Województwa (...) z dnia (...) listopada 2008 r. (...) w kwestii zobowiązania Z. w W. do sporządzenia przeglądu ekologicznego dla (...) w W. na odcinku od ul. (...) do ul. (...), w zakresie oddziaływania akustycznego, i przedłożenia w terminie do dnia 31 maja 2009 r. Uznać należy zatem, ze zaskarżona decyzja, jako zawierająca zobowiązanie do wykonania i przedłożenia przeglądu ekologicznego, nadaje się do wykonania.

Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, zobowiązać prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.

Przedstawiona przez stronę skarżącą argumentacja nie zasługuje na uwzględnienie. Wskazuje ona bowiem na kwestie, które mogą być rozstrzygnięte dopiero po dokonaniu merytorycznej oceny zasadności skargi, a takie działanie Sądu, dokonywane w ramach posiedzenia niejawnego oznaczałoby niedopuszczalną ocenę legalności zaskarżonego aktu sprowadzającą się do przedsądu.

Sąd orzekając w granicach danej sprawy (art. 134 p.p.s.a.) doszedł jednak do przekonania, iż realizacja zaskarżonej decyzji wiąże się z koniecznością poniesienia przez stronę skarżącą dodatkowych, znacznych wydatków. Przegląd ekologiczny jest bowiem w istocie opinią specjalistyczną, zatem koszty jego sporządzenia mogą być znaczne i obciążają prowadzącego daną instalację, co oczywiście nie pozostaje dla niego obojętne (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, sygn. akt II SA/Sz 538/07, publ. Lex nr 460845). Powyższe stanowi podstawę do uznania, iż - w sytuacji gdy nie została jeszcze merytorycznie rozstrzygnięta przez Sąd zaskarżona decyzja - w sprawie zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia w majątku strony skarżącej znacznej szkody, a zatem spełnione zostały przesłanki z art. 61 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.