Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645290

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 września 2009 r.
IV SA/Wa 1376/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Czerwiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. Z. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2009 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Opłatą sądową jest między innymi wpis (art. 212 § 1 powołanej ustawy). Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 powołanej ustawy).

Pismem z dnia 31 lipca 2009 r. Z. Z. wniósł skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2009 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia.

Zarządzeniem z dnia 25 sierpnia 2009 r. Przewodniczący Wydziału IV wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 (stu) złotych od przedmiotowej skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia doręczono na wskazany w skardze adres Z. Z. w dniu 3 września 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się na karcie nr 14 akt sprawy). Siedmiodniowy termin, w którym skarżący mógł skutecznie uiścić wpis od skargi upłynął zatem 10 września 2009 r.

Jak wynika z informacji Oddziału Finansowo - Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 września 2009 r. Z. Z. nie uiścił wpisu w zakreślonym terminie.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 220 § 1 i § 3 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jako w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.