Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2872992

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 października 2013 r.
IV SA/Wa 1373/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska.

Sędziowie WSA: Leszek Kobylski (spr.), Iwona Szymanowicz-Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2013 r. sprawy ze skargi P. X. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) marca 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.