Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645278

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
IV SA/Wa 1367/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Marian Wolanin.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wójta Gminy M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) czerwca 2009 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za zniszczenie i usunięcie drzew postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) czerwca 2009 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. uchyliło decyzję Wójta Gminy M. z dnia (...) lutego 2009 r. i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na przedmiotową decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) czerwca 2009 r. złożył Wójt Gminy M. wnosząc o jej uchylenie.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 50 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.) Sąd wszczyna postępowanie na podstawie skargi wniesionej przez uprawniony podmiot, którym według § 1 ww. przepisu jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny podmiot, któremu ustawowo przyznano takie uprawnienie (art. 50 § 2 p.p.s.a.).

Zgodnie z zasadą ukształtowaną w orzecznictwie, organ administracji publicznej - który z mocy przepisów prawa został powołany do rozstrzygania w sprawie w pierwszej instancji nie ma uprawnienia do kwestionowania, w trybie wniesienia skargi do sądu administracyjnego, rozstrzygnięcia wydanego przez organ drugiej instancji (uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 19 maja 2003 r. - OSP 1/03 oraz wyrok NSA z dnia 16 lutego 2005 r. - sygn. akt: OSK 1017/04).

W sprawie niniejszej skarga została wniesiona przez Wójta Gminy M., który wydał orzeczenie jako organ pierwszej instancji. Oznacza to, że nie miał legitymacji procesowej strony w tym postępowaniu, dlatego nie był również podmiotem uprawnionym do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na postanowienie organu odwoławczego.

Z tej przyczyny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., skargę odrzucił jako niedopuszczalną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.